Toto je dočasná stránka ZO JDS Jablonec. V dohľadnej dobe sa prepokladá, že stránky ZO JDS budú súčasťou stránok obce Jablonec.

Kto sme

Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Jablonci je svojim trvaním mladou organizáciou. Prvé stretnutie 37 dôchodcov v Jablonci spoločne so starostom obce Slavomírom Pociskom sa uskutočnilo 11.9.2015. Na tomto stretnutí boli zvolené orgány (prípravný výbor a revízna komisia) na čele s predsedkyňou Martou Feketovou, ktoré mali za úlohu vykonať aktivity s cieľom založiť v Jablonci základnú organizáciu jednoty dôchodcov. Základná organizácia JDS v Jablonci vznikla ustanovujúcou schôdzou a zakladajúcou listinou z 18.1.2016. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený osemčlenný výbor základnej organizácie.  Marta Feketová viedla úspešne ZO až do roku 2018. Po túto dobu bolo zorganizovaných množstvo činností, ktoré prispievali k socializácii a aktívnej činnosti dôchodcov. ZO úspešne spolupracovala a stále spolupracuje so starostom obce. Na výročnej schôdzi v roku 2018 bol zvolený nový, trojčlenný výbor ZO, ktorého predsedom sa stal Ľudovít Orlický. Základná organizácia plní v súlade so stanovami buď samostatne, alebo v spolupráci s okresnými, krajskými a republikovými orgánmi nasledujúce úlohy:

 1. Pomáha pri príprave občanov na život a prácu dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - seniorov.
 2. Chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu spravodlivosť.
 3. Spolupracuje so zákonodarnými orgánmi, výkonnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s odborovými a ďalšími občianskymi organizáciami.
 4. Sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov podľa preukázateľných životných nákladov a na ich základe navrhuje príslušné opatrenia.
 5. Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom v rámci svojich možností . Pomáha vytvárať možnosti sebarealizácie dôchodcov.
 6. Organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní základných životných potrieb.
 7. Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov.
 8. Pomáha pri realizácii systému celoživotného vzdelávania so zreteľom na vzdelávanie v poproduktívnom veku. Podporuje a rozvíja kultúrno-spoločenské aktivity v jednotlivých formách.
 9. Vyvíja medzinárodné aktivity, smerujúce k spolupráci s organizáciami združujúcimi dôchodcov v zahraničí.
 10. Ťažisko činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku je v základných a regionálnych organizáciách.
 11. Pri realizácii svojich úloh a cieľov spolupracuje JDS najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom vnútra SR, Konfederáciou odborových zväzov SR, Slovenským červeným krížom, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Úniou žien, a ďalšími organizáciami.
 12. Vydáva periodické a neperiodické publikácie a časopisy za podmienok stanovených právnymi predpismi.
 13. Organizuje semináre, sympóziá a odborné kurzy.